Školní poradenské pracoviště

Současná situace na školách vyžaduje širší pedagogicko-psychologické služby, a proto vznikají školní poradenská pracoviště, která přímo ve škole poskytují žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům odborné poradenské a konzultační služby přímo ve škole. Na naší škole je toto pracoviště tvořeno výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a školním psychologem. Školní poradenské pracoviště poskytuje konzultace a poradenství v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané, v oblasti prevence rizikového chování a kariérového poradenství a koordinuje služby v těchto oblastech v rámci školy.

Výchovný poradce

                Jméno – Kateřina Smetanová

                Kontakt: kapapaka@seznam.cz

                Konzultační hodiny: pondělí 13.45 – 14.45, čtvrtek 16.15 – 17.15 a dále dle individuální dohody

Školní metodik prevence

                Jméno – Michaela Kocourková

Krátké CV – Jako ŠMP působím ve škole již řadu let, na tento post mě dovedla především moje praxe z oblasti PP – působila jsem jako sociální pracovnice a lektorka PP v Trianglu – MCSSP. Koordinuji primárně preventivní aktivity ve škole, mám na starosti tvorbu Školního preventivního programu. Působím také jako třídní učitel, vyučuji ČJ, M, Aj a Hv, vedu kroužky hry na flétnu, kytar a klavíru.

                Kontakt: misa.kocourkova@post.cz

                Konzultační hodiny: středa 8.50-9.35, dále dle individuální dohody

Školní psycholog

                Jméno – Markéta Čermáková

Krátké CV – Praxe školního psychologa od roku 2009, předtím poradenství a psychoterapie především v oblasti léčby závislostí a rodinné terapie.

Nabízím své služby dětem, které mají potíže ve škole, ve vztazích (ve třídě i mimo školu), v rodině apod. Pracuji i s celými třídními kolektivy – zjišťuji klima ve třídě a pracuji s třídními kolektivy na zlepšení vzájemných vztahů. Konzultuji s učiteli výchovné a vzdělávací potíže žáků. Poskytuji poradenství i rodičům. Nabízím možnost relaxační terapie, poradenství i psychoterapie a v neposlední řadě práci s metodou KUPOZ. Pravidelně konzultuji s psycholožkou z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 2.

                Kontakt psychlog@zsstepanska.cz, tel 777 297 290

                Konzultační hodiny

po 12.30 – 15.00, út 13.00 – 18.00, st 7.30 – 14.30, čt 12.30 – 15.00

Školní speciální pedagog

Jméno Ester Stöcklová

Krátké CV

Ve škole působím od roku 2015 jako školní speciální pedagog, od roku2014 jako asistent pedagoga. Ve škole vedu hodiny reedukací pro děti se specifickými poruchami učení a chování. S učiteli spoluvytvářím  Individuální vzdělávací plány  a Plány pedagogické podpory. Jednou měsíčně konzultuji  problematiku SPU našich žáků se spec.pedagožkou z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 2.

                Kontakt ester.stocklova@seznam.cz

                Konzultační hodiny – úterý 13.30 – 14.15 a dále dle individuální dohody