Školní řád

Školní řád Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2

I. Režim školy

1. Začátek vyučování je v 7.55 hodin,  začátek odpoledního vyučování je ve 13.30 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.  Žáci mohou vstoupit do školy v 7.30 hodin. Po příchodu do budovy žáci přiloží svůj identifikační čip ke čtecímu zařízení, přezují se v šatně, obuv a svršky si odloží do skříněk nebo do šatních kójí. Za uzamčení skříňky si žáci zodpovídají sami. Do prvního zvonění (7.50 hodin) musí být všichni žáci ve třídách a připraveni na vyučování. Po velké přestávce jsou žáci povinni být po prvním zvonění (9.50 hod) ve své učebně a připravovat se na vyučování.

2. Pokud se vyučující do pěti minut po zvonění nedostaví do třídy, služba ohlásí jeho nepřítomnost v kanceláři školy nebo ve sborovně.

3. V době velké přestávky od 9.35 hod. do 9.50 hod. za příznivého počasí mohou žáci využívat k odpočinku sportovní areál školy, kde je zajištěn dozor.

 

4. Pozdní příchod na vyučování bude zapsán vyučujícím do třídní knihy. Po třech pozdních příchodech budou informováni rodiče žáka.

5. Docházka do nepovinných předmětů, školní družiny a pobytového školního klubu je pro přihlášené žáky povinná.

6. Nepřítomnost žáka na vyučování, nebo na jiné povinné školní akci, jsou zákonní zástupci žáka povinni omluvit do 72 hodin písemně nebo telefonicky od počátku jeho nepřítomnosti. Ihned po skončení absence přinese žák písemnou omluvenku v omluvném listě v příloze elektronické žákovské knížky (dále jen příloha ŽK) a předloží ji třídnímu učiteli, omluvenka musí být podepsána zákonným zástupcem. Při podezření na neomluvené hodiny si třídní učitel nebo jiný vyučující vyžádá potvrzení absence lékařem. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce může být žák v případě dobrých studijních výsledků omluven z vyučování za každé pololetí na určitou dobu následovně:

 nepřítomnost v rozsahu: 1 vyuč. hod. až 1 týden – žádost schvaluje třídní učitel

                                              8 až 14 dnů – žádost schvaluje ředitelka školy

V ojedinělých případech (reprezentace na republikové, evropské či celosvětové úrovni, intenzivní profesionální příprava na tuto reprezentaci, umělecké vystoupení, apod.) může být žák uvolněn na dobu delší. Žádost musí obsahovat návrh doplnění učiva a způsoby prověření znalostí. Žádost schvaluje ředitelka školy.  Žádosti se podávají vždy na předepsaném formuláři (k dispozici na webových stránkách školy nebo u třídního učitele) nejméně 1 týden předem. Včasné nedodání žádosti může být důvodem k zamítnutí uvolnění. Uvolněný žák je povinný si samostatně doplnit učivo probírané v době jeho nepřítomnosti. Při plánované absenci delší než 2 dny si žák předem zajistí u všech vyučujících zadání úkolů. I tato nepřítomnost musí být následně omluvena písemně v příloze ŽK. Odchází-li žák v průběhu vyučování, předá před svým odchodem písemnou žádost od rodičů vyučujícímu následného předmětu nebo třídnímu učiteli, který zapíše žáka do třídní knihy (TK) s přesným časem odchodu. V případě vyžádání odchodu žákem z důvodu nevolnosti zavolá vyučující nebo jiný pracovník školy zákonnému zástupci dítěte, který si žáka musí osobně ve škole vyzvednout.

7.Každé uvolnění a absence žáka musí být zapsány v TK. V případě reprezentace školy na soutěžích a dalších akcích je jméno žáka zapsáno v poznámce TK a absence se nezapočítává do celkového počtu zameškaných hodin.  

8. Z předmětu tělesná výchova může být žák uvolněn na celé pololetí na základě písemné žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení lékaře.

9.Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se ihned po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.

10.Žáci nesmějí opustit během vyučování školní budovu bez vědomí a souhlasu učitele. Žáci, kterým je přerušena výchovně vzdělávací činnost mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a mají volnou hodinu, se zdržují ve školní družině a školním klubu, kde je pro ně zajištěn pedagogický dozor. Žáci se nesmí zdržovat v budově školy bez dozoru vyučujících. Opustí-li žák v tomto čase budovu školy, pak za žáka přebírají odpovědnost zákonní zástupci.

11.Osobní věci žáků nesmí zůstat v budově školy bez dozoru. V době vyučování musí být oblečení a boty v uzamčených šatních skříňkách či šatních kójích. Potřebuje-li žák odložit školní tašku (v době volné hodiny, školních akcí, návštěva ŠK, aj.), musí ji uzamknout do své skříňky. V době oběda mohou být tašky odloženy ve vyhrazeném prostoru u jídelny.

12. Po skončení vyučování odchází žáci spořádaně s učiteli do přízemí školy a přezují se a převléknou.  Při opouštění budovy a případném opětovném návratu si žáci projedou identifikačním čipem čtecí zařízení.

13. Třídní knihu přenášejí během vyučování do tříd pověření žáci a napomáhají třídnímu učiteli zamezit její ztrátě či poškození.

14. Služba týdne dbá o čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a připravenou tabuli v průběhu vyučování.

15. Do sboroven a kanceláře školy vstupují žáci jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni. Do kabinetů mohou vstoupit žáci, obdrží-li k tomu pověření vyučujícího.

16. Prostor chodeb, vchodů a venkovní brány jsou monitorovány kamerami v souladu s povolením ÚOOÚ.

17. Návštěvy se při příchodu do školy hlásí v kanceláři školy. Vstup do prostor školy je povolen pouze v doprovodu pracovníků školy nebo s jejich souhlasem.

18. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, dodržují řád ŠJ a řídí se pokyny dozorujících pedagogů.

II. Práva žáků

1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu v souladu se školským zákonem.

2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a poradenskou pomoc školy.

3. Na odpočinek a volný čas v době určené rozvrhem hodin – přestávky, polední pauzy.

4. Na účast v olympiádách, soutěžích a akcích pořádaných školou.

5. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho morální, sociální a duchovní rozvoj.

6. Zakládat v rámci školy žákovskou samosprávu, volit a být do ní voleni, pracovat v ní a jejím prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními tohoto samosprávného orgánu zabývat.

7. Vyjádřit své připomínky a podněty k práci školy, na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti, dobrého chování a společenského soužití. Žák má právo sdělit svůj názor, či hledat pomoc při řešení studijních nebo osobních problémů u všech pedagogických pracovníků školy.

8. Na respektování soukromého života své rodiny.

9. Být chráněni před jakýmkoli urážením a nedbalým zacházením, tělesným i duševním násilím, diskriminací, šikanováním, zneužíváním návykovými látkami a dalšími sociálně patologickými jevy. Žák má právo na využití programů primární prevence.

10. Na rovnoměrné rozložení celohodinových písemných prací.

11. Na zvláštní péči v odůvodněných případech – odborníkem uznané poruchy učení, zdravotní  postižení a omezení, mimořádné nadání, nenadálé okolnosti ovlivňující psychiku žáka (např. ztráta osoby blízké).

12. Obrátit se přímo na zástupce školské rady.

III. Povinnosti žáků – zásady chování žáků ve škole a při akcích mimo školu

1. Žáci jsou povinni řádně docházet do školy, dodržovat školní řád a plnit pokyny pedagogických i ostatních pracovníků školy. Nedopouštějí se lží a podvodů. Na veřejnosti se chovají podle pravidel slušného chování a s vědomím, že neustále reprezentují svou školu. Nesmějí poškozovat její pověst ani jednat proti jejím zájmům.

2. Žáci dodržují pravidla slušného chování, zdraví ve škole všechny dospělé osoby pozdravem „Dobrý den“, ve třídě zdraví vzpřímeným postojem. V hodinách se žáci musí chovat ukázněně a nesmí rušit výuku. Žáci jsou povinni nosit do školy pomůcky podle rozvrhu a podle pokynů učitelů, náležitě být připraveni a mít vypracované domácí úkoly a splněné ostatní povinnosti.

3. Žáci přicházejí do školy a na akce školy vkusně a čistě oblečeni a upraveni. V budově školy nesmí nosit žáci (chlapci) čepice ani jiné pokrývky hlavy.

4.  Ve škole i na akcích pořádaných školou žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, chovají se v souladu s pravidly slušného chování. Ke všem dospělým se chovají slušně a respektují je. Chovají se slušně a kulturně i k sobě navzájem, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům. Zvláště dbají, aby neohrozili svoje i jejich zdraví, případně životy.

5. Každý žák je odpovědný za škody na školním majetku i osobním majetku spolužáků, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.

6. Žáci zacházejí s učebnicemi a školními pomůckami šetrně. Při ztrátě nebo větším poškození učebnic jsou zákonní zástupci žáka povinni učebnici zakoupit.

7.Nosit a na vyzvání vyučujícímu předložit přílohu k žákovské elektronické knížce.

8.Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe nebo uzamčené ve své skříňce. Během celého vyučování včetně přestávek nesmějí žáci používat předměty narušující výuku: mobilní telefony, elektronické a digitální hry a přístroje, včetně sluchátek. Mobilní telefony musí být v době vyučování vypnuty, použití telefonu je možné pouze po předchozí dohodě s vyučujícím. Ve škole platí zákaz filmování a fotografování na mobilní telefony, kamery, fotoaparáty ani jiná média. V případě porušení tohoto bodu školního řádu – zapnutý mobilní telefon, používání el. her a přístrojů, bude přístroj uschován ve školním trezoru a vydán pouze zákonnému zástupci žáka.

9.Žáci jsou povinni udržovat třídu v čistotě. Při přecházení žáků z třídy do třídy překontroluje třídní služba stav nové učebny. V případě, že zjistí nějakou závadu, ihned ji nahlásí vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Při opouštění třídy zasunou žáci židle k lavici, při poslední vyučovací hodině zvednou židle na lavici.

10. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy bez dozoru učitele.

11. Žáci nesmí svévolně v době vyučování a o přestávkách opustit školní budovu. Totéž platí při akcích organizovaných školou a dalšími středisky školy (ŠD, ŠK, Štěpán z. s.).

12. Žáci nemanipulují s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením. Žáci nemanipulují bez svolení učitele s audiovizuálními ani jinými učebními pomůckami ve třídě a učebnách.

13.Žákům je zakázáno nosit do školy věci ohrožující zdraví a život, nebezpečné předměty včetně nožů a jiné předměty, které nejsou nutné k vyučování.                            

14. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně při zjištění této skutečnosti vyučujícímu.

15. Učebny se větrají pouze za přítomnosti učitele při vyučování. Při odchodu vyučujícího ze třídy musí být okna uzavřena. O přestávkách zůstávají dveře učeben otevřeny na chodbu. Žákům je zakázáno vyklánět se se a vyhazovat cokoliv z okna.

16. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, ve třídě, na chodbě, tělocvičně, hřišti či zahradě, zjištěné závady, které mohou ohrozit bezpečnost žáků nebo poškodit majetek školy či žáků, jsou žáci povinni hlásit ihned třídnímu učiteli nebo některému z vyučujících.

17. Žáci jsou povinni třídit odpad – na chodbách jsou k tomu určené nádoby.

18.Do tělocvičny vstupují žáci jen ve sportovní obuvi, která je čistá. Je zakázána obuv s tmavou podrážkou.

IV. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

O způsobu výchovy žáka v rodině rozhoduje zákonný zástupce, tudíž nese za žáka primární zodpovědnost.

Zákonní zástupci mají právo:

1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte-žáka

2. Volit a být voleni do školské rady.

3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání svého dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

4.  Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu a školského zákona.

5.  Na respektování soukromého života rodiny.

6. Být informováni o zhoršení zdravotního stavu dítěte během vyučování.

Zákonní zástupci jsou povinni:

1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.

2.Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

3.Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

4.Dokládat důvody nepřítomnosti svého dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

5.Oznamovat škole údaje podle §28 odst. 2 a 3  Školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích (změna adresy, zdravotní pojišťovny, apod.).

6. V případě, že žák přichází na výuku do školy ve stavu, který může být vyhodnocen jako onemocnění či infekční onemocnění (teplota, zvracení, bolesti břicha, silný kašel) nebo v případě výskytu pedikulózy (vši dětské), jsou zákonní zástupci povinni neprodleně na vyzvání zástupců školy vyzvednout žáka ve škole a učinit taková opatření, aby se zdravotní stav žáka zlepšil.

V. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

  1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
  2. Zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence.  Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami.
  1. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími právními předpisy (GDPR).
  1. Vyzve-li ředitelka školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.
  1. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují rodičovských schůzek, konzultačních hodin apohovorů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.

VI. Školní družina a školní klub (ŠD, ŠK)

Školní družina  uskutečňuje pravidelnou i příležitostně výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činnost. Umožňuje odpočinkovou činnost a přípravu na vyučování pro žáky I. stupně.

1. Žáka přihlašuje zákonný zástupce žáka vyplněním zápisního lístku, jehož součástí je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD.  Odchylky od docházky a odchodu sdělí zákonný zástupce vychovatelce písemně, na základě telefonické žádosti nelze děti uvolňovat.

2. Ranní provoz ŠD je od 6.45 hod do 7.40 hod., odpolední provoz ŠD je po skončení vyučování do 18.00 hod.

3.Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování.

4.  V polední přestávce mohou žáci II. stupně využít školní klub.

5.  Žáci se řídí pokyny vychovatelek a vychovatelů, školním řádem a řádem ŠD a ŠK.

VII.  Ochrana před projevy rizikového chování a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

1. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména třídní vyučující, školní metodička prevence a školní psycholožka, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu projevů rizikového chování, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

2. Školní metodička prevence a školní psycholožka zajišťují spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodička prevence a školní psycholožka spolupracují na základě pověření ředitelky školy s dalšími institucemi zaměřenými na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.

3. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, v jejím okolí a na akcích pořádaných školou. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu.

Při řešení takového porušení školního řádu ředitelka školy využije všech možností daných jí příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.

4.Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy i mimo ni, rovněž při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Zákaz se vztahuje i na internetovou síť. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

5. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla do výchovně vzdělávacího procesu zařazována v souladu se školním vzdělávacím programem.

6.Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k projevům rizikové ho chování mohlo docházet.

VIII.   Minimální preventivní program  

               

1. Minimální preventivní program slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole.

2.Je zakázáno nosit, držet, nabízet, zprostředkovávat, prodávat, distribuovat a zneužívat návykové látky v areálu školy a na veškerých akcích pořádaných školou. Toto ustanovení platí pro všechny typy návykových látek a týká se i cigaret a alkoholu nejen ve škole, ale i v její blízkosti a při mimoškolních akcích organizovaných školou. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. Ve škole a na akcích pořádaný ch školou je zákaz nosit a požívat energetické nápoje. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením a předloží doporučení od lékaře.

3. Je zakázáno vstupovat do školy a na všechny akce pořádané školou pod vlivem návykových látek.

  V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude postupovat podle výchovných opatření uvedených zvláště v oddíle VIII. tohoto řádu a tuto skutečnost hlásí zákonnému zástupci žáka.

4. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.

5. Každý, komu byla sankce v souvislosti s návykovou látkou uložena, má právo na pomoc ze strany všech  zainteresovaných subjektů (škola, orgán sociálně právní ochrany dítěte, lékařské zařízení apod.) a škola učiní

opatření, která uvedenou pomoc zjednoduší (informace, na koho se v případě potřeby obrátit apod.).

6. Kouření v prostorách školy a v jejím okolí je zakázáno.

IX.   Krizový plán

VII.  2. Prevence užívání návykových látek

1.Škola má sestaven krizový plán pro řešení všech projevů rizikového chování žáků, při zahájení školního roku jsou s tímto plánem seznámeni všichni žáci a pracovníci školy, rovněž zákonní zástupci žáků. Plány jsou umístěny na viditelných místech v prostorách školy.

  1. Hodnocení výsledků vzdělávání

Upravují Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které jsou nedílnou součástí školního řádu.

 

  V Praze dne 31. 8. 2018