GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s příslušnými předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů nebo regulujícími činnost základních škol.

Rádi bychom Vás jako zákonného zástupce žáka navštěvujícího naše vzdělávací zařízení informovali o podrobnostech zpracování osobních údajů a o právech, která Vám v souvislosti s tím náleží.

 1. Identifikační a kontaktní údaje správce a DPO
  1. Správce osobních údajů

Název subjektu:

Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 příspěvková organizace

IČ:

47610361

Adresa:

Štěpánská 1286/8,120 00 praha 2

Telefonní číslo:

+420 734 573 283

ID datové schránky:

uammtpc

E-mailová adresa:

info@zs-stepanska.cz

Uvedený subjekt je správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“).

  1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro oblast ochrany osobních údajů byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):

Jméno a příjmení:

JUDr. Irena Princová

E-mailová adresa:

dpo@praha2.cz

Telefonní číslo:

+420 601 030 988

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet s případnými dotazy či požadavky ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

 1. Rozsah zpracování – osobní údaje

Osobní údaje získáváme od žáků navštěvujících naše vzdělávací zařízení, resp. od jejich zákonných zástupců. V rámci naší činnosti zpracováváme zejména následující osobní údaje žáků:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, podpis),
 • další údaje o osobě (zejm. místo narození, státní občanství),
 • adresní údaje (adresa trvalého pobytu),
 • údaje související s výchovou a vzděláváním (zejm. škola, školní rok, třída, zachycení zahájení, průběhu, výsledků, hodnocení, ukončení vzdělávání, přehled hodin výuky, denní záznamy a účast žáka ve výuce, údaje o odkladu, uvolnění, odhlášení, přestupu, předchozím studiu, individuálním vzdělávání, výtvarná a písemná díla),
 • zdravotní údaje (zejm. zdravotní způsobilost, obtíže, stravovací omezení, alergie, způsob a výsledky testování OPL),
 • audiovizuální údaje (záznam pořízený kamerovým systémem, fotografie).

Osobní údaje zákonných zástupců žáků zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, podpis),
 • adresní údaje (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností),
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • audiovizuální údaje (záznam pořízený kamerovým systémem).

PLNÉ ZNĚNÍ ZDE: Informace o zpracování osobních údajů