Informace školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Vážení rodiče a žáci školy, spolupráce s paní Hradeckou (školní psycholožkou) byla 4. 11 2018 ukončena. Se svými dotazy a problémy se můžete obrátit na paní Kateřinu Smetanovou a Ester Stöcklovou (kontakty viz níže). Děkujeme za pochopení.

Tým ŠPP tvoří:

ředitelka školy - Jana Páčová

zástupkyně ředitelky školy - Tereza Rosenbaumová

výchovná poradkyně - Kateřina Smetanová 

školní speciální pedagožka - Ester Stöcklová     

školní metodik prevence - Michaela Kocourková

Kontakty naleznete zde 

Od 1. září 2016 vešla v účinnost vyhláška školského zákona, která upravuje podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných ve škole. Plné znění vyhlášky naleznete např zde http://www.msmt.cz/file/36859/

Je zavedeno 5 stupňů těchto podpůrných opatření – podle závažnosti dané speciální potřeby. První stupeň podpory vytváří sama škola, v případě, že tato opatření nestačí, navrhuje škola nebo zákonný zástupe vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru. Na základě tohoto vyšetření doporučuje pak poradna škole další podpůrná opatření, například Individuální vzdělávací plán, speciální pomůcky, přeřazení do vyššího ročníku u nadaných žáků, asistenta pedagoga atd. Na tyto pomůcky by ministerstvo školství mělo mít vyčleněné finanční prostředky, které škole poskytne. Nově se upravují i kategorie speciálních vzdělávacích potřeb - – nyní sem patří:

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a oslabení sluchového vnímání

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického spektra

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch chování

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch učení

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu nadání

Součástí ŠPP jsou následující osoby: ředitelka školy či zástupkyně ředitelky školy, výchovný poradce, školní psycholožka, školní speciální pedagožka a školní metodik prevence. V případě potřeby jsou do týmu přízvání další pedagogové a externí pracovníci např. z PPP.

Školní psycholog se ve škole zapojuje například do následujících aktivit:

- Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

- Podílení se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem

- Poskytnutí úvodní poradenské konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá

- Poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci

- Společně s pedagogy se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte

- Podílí se ve spolupráci s třídním učitelem na posílení pozitivní atmosféry ve škole a třídách

- Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídními učiteli, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili

- Informuje rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech

- Školní psycholog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště, spolupracuje s vedením školy a se členy ŠPP

- Zakázky na školního psychologa, které vyžadují individuální nebo i skupinovou práci, která vyžaduje práci s důvěrnými nebo citlivými údaji o žácích si vyžadují vždy informovaný souhlas rodičů. Pokud rodiče nebudou souhlasit se službou školního psychologa, je jejich rozhodnutí respektováno.

- V případech hodných zvláštního zřetele jako je například týrání dítěte, zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte nebo zapojování dítěte do trestné činnosti podléhají tyto skutečnosti oznamovací povinnosti školního psychologa.

- Školní psycholog spolupracuje také s OSPOD, Policií ČR a dalšími školskými poradenskými subjekty.

Školní speciální pedagog se ve škole zapojuje například do následujících aktivit:

- Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

- Společně s pedagogy se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte

- Poskytování speciálně pedagogické péče na základě doporučení školního poradenského zařízení (PPP, SPC, SVP)

- Školní speciální pedagog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště, spolupracuje s vedením školy a se členy ŠPP

- Spolupráce se zainteresovanými školskými poradenskými subjekty.

Případnou individuální či skupinovou terapeutickou práci s dítětem mohou tito odborníci poskytovat pouze po poskytnutí informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte.

KUPOZ – program pro rozvoj pozornosti pro děti od 8 let založený na spolupráci rodičů a dítěte pod vedením proškoleného odborníka; vhodný pro děti s ADHD, ADD, děti s pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, prouchami učení atd.; pracuje se 15 týdnů, denně 15-20 minut, 1xza 14 dní instruktáž u odborníka; vede ke zlepšení školní práce, zklidnění křivky pozornosti, zrychlení psychomotorického tempa, zvýšení pozornosti, zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem, zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci, zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny; více na http://www.kuprog.cz/kupoz.htm

Kontakty na spádovou pedagogicko-psychologickou poradnu

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2, a 4

www.ppppraha.cz

Francouzská 260/56, 101 00 Praha

na konzultace či vyšetření se po dohodě se školním poradneským pracovištěm můžete objednávat přes recepci – tel. 267 997 011

Nabídka pedagogicko - psychologické poradny  k volbě povolání

Poradna nabízí psychologické vyšetření dítěte k volbě povolání, které je určeno zejména pro žáky, kteří uvažují o volbě střední školy s maturitním zaměřením. Další informace ke stažení ZDE.