Kdo jsme

Základní škola u svatého Štěpána patří podle výsledků testů společnosti SCIO mezi 10% nejlépe hodnocených základních škol a víceletých gymnázií. Výchovné působení zaměřuje proti projevům neurvalosti v mezilidských vztazích a proti vandalismu. Zdůrazňujeme důležitost tolerance a porozumění si s druhými lidmi. Laskavý, ohleduplný, zároveň však přiměřeně přísný přístup k dítěti považujeme za samozřejmost. Součástí pedagogického sboru je školní psycholog a speciální pedagog.

Školní vzdělávací program pevně stojí na třech základních pilířích: Vzdělání, sebevědomí a slušnost. Následující stavební pilíře filozofie naší školy a našeho školního vzdělávacího programu jsou orientovány na žáka, respektují jeho osobní schopnosti, nadání a individuální potřeby. Vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV, z principů humanistické psychologie, ze zkušeností s výukou žáků nadaných a žáků s různými handicapy, ze schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a ze snahy poskytnout žákům kvalitní všestranný základ pro jejich start do života.

Vzdělání – jako největší dar a možnost pro budoucnost každého člověka. Vedeme žáky k systematické přípravě pro další studium, snažíme se o všestranný rozvoj jejich osobnosti, jejich schopností, dovedností a postojů. Snažíme se o vysoce kvalitní výuku, ve které dochází k propojení teorie a praktických ukázek. Vedeme žáky k uvědomění si důležitosti vzdělání a k jejich samostatnému studiu. Snažíme se o tvořivé pracovní prostředí podněcující hledání nových možností při řešení problémových úkolů a situací.

Sebevědomí – jen žák, který si dokáže cenit sám sebe, svých znalostí, dovedností, svého talentu, ale uvědomuje si také své nedostatky, reálně hodnotí situace, vnímá různorodost, rozdílnost lidí a respektuje každého člověka v jeho osobní jedinečnosti, může uspět. Využívá při řešení úkolů této různorodosti spolužáků k nalezení rozličných způsobů vyřešení. Pracuje na svém rozvoji a snaží se své přednosti předávat dál a pomáhat lidem.

Slušnost – snažíme se o to, aby žáci přijímali automaticky model slušného chování, ohleduplnosti a vstřícné komunikace od svých vzorů – pedagogických pracovníků. Dbáme o to, aby v naší škole zažil žák pocit bezpečí a sounáležitosti. Vytváříme tolerantní prostředí, které žáky motivuje k dalšímu rozvoji v sociální oblasti. Vedeme žáky k pocitu zodpovědnosti za sebe samé, za své jednání, k naslouchání druhým, k respektování názorů každého člověka a k porozumění.