Stanovy

STANOVY

”Štěpán z.s.“


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1) Název spolku je: ”Štěpán z. s.” (dále jen ”spolku”);

2) Sídlem spolku je budova Základní školy u svatého Štěpána — adresa: Štěpán z.s., Základní škola u svatého Štěpána, Štěpánská 8, 120 00 Praha 2

3) Spolek působí na celém území České republiky;

4) Charakter spolku —  poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany zdraví a života dětí, k podpoře sociálně a jinak znevýhodněních dětí a žáků, naplňování potřeb dětí, žáků a dospělých osob v oblasti volnočasových aktivit, ochrany památek a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.

čl. II
Cíle činnosti

Cíle spolku:

 • vyvíjet aktivity, aby děti a mládež mohly účelně a smysluplně využívat svůj volný čas a k tomuto je systematicky vést
 • skrze školení a metodickou pomoc pomáhat rodičům a dobrovolníkům při komunikaci, výchově a práci s dětmi a mládeží
 • co nejvíce zapojovat dětí a mládež do pravidelné činnosti
 • pomáhat při vytváření osobního životního stylu dětí a mládeže, ve kterém by uměly zajímavě trávit volný čas, a tím jim umožnit alespoň zčásti čelit negativním vlivům společnosti;
 • podpora sociálně slabých a jinak znevýhodněných dětí a žáků při jejich vývoji;
  naplňování potřeb dětí, žáků a dospělých osob v oblasti volnočasových aktivit;
 • ochrana veřejného zdraví, zejména v oblasti prevence;
 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické;
 • ochrana památek a kulturních hodnot;
 • ochrana zeleně ve vybraných lokalitách.

   

čl. III
Náplň a formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.

2) Hlavním formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany života a zdraví dětí, žáků a dospělých osob, ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot zejména:
 

 • zajišťování smysluplného využití volného času pro děti, žáky a dospělé osoby
 • nabízení volnočasových aktivit pro sociálně a jinak znevýhodněné děti a žáky, rozvíjení jejich všestrannosti
 • pomocí nabídnutých aktivit prohlubovat zájem o své zdraví a jeho ochranu
 • praktická činnost členů ve spolupráci s orgány státní správy a volenými orgány;
 • kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl naplňování volné času dětí a žáků
 • poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
 • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně);
   


3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve spolku

1) Členem spolku může být fyzická i právnická osoba.

2) Přihlášku ke členství přijímá členský výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas členského výboru.

3) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku;
— rozhodnutím členského výboru o vyloučení;
— nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
— úmrtí, zánikem právnické osoby — člena spolku, zánikem spolku.

5) Člen má právo
— účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;

6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy, a svou činností naplňovat cíle spolku;
— platit členské příspěvky.

7) Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku.

čl. V
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • členská schůze
 • výbor a předseda spolku
 • revizor spolku
 • pokladník
   

čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku;

2) Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze, která může být uskutečněna i korespondenční formou, přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor spolku; také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze
— schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku
— volí výbor spolku a revizora
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
 

čl. VII
Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku

1) Výbor spolku je pěti členný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu spolku (ten může být volen i přímo členskou schůzí) a pokladníka. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2) Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku. Výbor spolku
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti a projednává veškeré záležitosti týkající se spolku.

3) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku; jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem spolku samostatně také pokladník spolku. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

čl. VIII
Revizor spolku

1) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze;

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.


čl. IX
Zásady hospodaření


1) Spolek je neziskovou organizací. Příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku– zajištění služeb volnočasové povahy, školení, konzultace, atd. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. X
Okolnosti zániku spolku

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.