Zápis do 1.třídy a dny otevřených dveří

Zápis do 1. ročníku pro rok 2020/2021

Informace k zápisům do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021
Velmi nás to mrzí, ale vzhledem k nastalé situaci nemůže proběhnout náš tradiční zápis do prvních tříd.
Zápisy se uskuteční dle opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MŠMT-12639/2020-1 ze dne 18. 3. 2020 bez osobní přítomnosti dítěte, tzn. pouze po formální stránce. 
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. 
Pro školní rok 2020/2021 musí být datum narození dítěte od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. 
Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2020 písemně o odklad zahájení školní docházky.


Prosíme, velmi pečlivě si přečtěte níže uvedené informace a pokyny:
-    Ve školním roce 2020/2021 otevíráme pouze jednu první třídu.
-    Dle předběžných zpráv z MČ Prahy 2 se k nám letos hlásí opět více spádových dětí než v loňském roce. Víme jistě, že naprostou většinu z 26 míst zaplní spádové děti. Spádovou oblast nemusíte doložit výpisem z evidence obyvatel! Škola spádovou oblast bydliště žáka sama ověří na MČ Praha 2. Nevíme, zda zůstanou nějaká místa pro další zájemce.
-    Prosíme rodiče všech dětí, aby podali „žádost o přijetí“ ještě na dalších školách, ideálně ve své spádové škole.  
-    Termín zápisu je stanoven v rozmezí 1. – 10. dubna 2020 (neposílejte dokumenty dříve).
 

Co budete potřebovat k zápisu:
-    vyplněnou „Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání“ případně „Žádost o odklad zahájení školní docházky“
-    kopii či scan průkazu totožnosti zákonného zástupce
-    kopii či scan rodného listu dítěte
-    u cizinců kopii či scan potvrzení o pobytu v ČR
Prosíme o čitelné vyplnění všech údajů.


Všechny tyto dokumenty můžete doručit níže uvedeným způsobem:


-    datovou schránkou:  uammtpc


-    emailem (scan s podpisem) na adresu: zapis@zs-stepanska.cz


-    poštou na adresu: ZŠ u sv. Štěpána, Štěpánská 1286/8, 120 00 Praha 2


Po obdržení „žádosti“ bude Vašemu dítěti přiděleno jednací číslo, které Vám následně emailem sdělíme. Pod tímto jednacím číslem naleznete výsledky zápisu, které budou uveřejněny nejpozději 30. 4. 2020.

----------------------------

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

ŽÁDOST O ODKLAD

----------------------------

Věk dětí k zápisu pro školní rok 2020/2021:
 Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. 
Pro školní rok 2020/2021 musí být datum narození dítěte od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. 

Odklad zahájení povinné školní docházky:
Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2020 písemně o odklad školní docházky. Žádost je k dispozici na webových stránkách školy. 
K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). O odklad školní docházky je možné žádat pouze na spádové škole.
 Nástup po odkladu – zahájení školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku. 

Zahájení školní docházky před dovršením 6. roku věku:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již pro tento rok, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. 
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře!

Kritéria přijetí ke vzdělávání na Základní škole u svatého Štěpána, Praha 2
Hodnocená kritéria:
1) Děti, které mají v době podání žádosti trvalé bydliště ve školském obvodu Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 - spádová škola.
2) Všichni další zájemci.
V případě, že v jednom z kritérií nebude možné vyhovět žádosti o přijetí všem uchazečům, dojde k losování ze všech uchazečů splňující toto kritérium. Losování provede zástupce školské rady za přítomnosti vedení školy. O losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně uveřejněn na webových stránkách školy.


Spádová oblast Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8:

Anglická – sudá č. 2 – 10                                    Pod Větrovem
Hálkova                                                               Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20
Ječná                                                                  Salmovská
Jugoslávská – lichá č. 1 – 11, sudá č. 2 – 8        Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68
Kateřinská                                                           Štěpánská – lichá č. 1 – 5, sudá č. 2 – 10
Ke Karlovu – lichá č. 7 – 21, sudá č. 10 – 24      Tylovo nám.
Legerova – lichá č. 23 – 65, sudá č. 30 – 82       Tyršova       
Lipová                                                                  U nemocnice
Lublaňská – lichá č. 31 – 67, sudá č. 16 – 54     V tůních
Malá Štěpánská                                                  Viničná
Melounová                                                          Vocelova
Mikovcova                                                           Žitná – všechna sudá čísla
Na bojišti
Na Rybníčku
nám. I. P. Pavlova

Dokumenty ke stažení:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

ŽÁDOST O ODKLAD